Toryu-Bangai  -  Gohon-Kata

 1. Ipponme        一本目 Mae
 2. Nihonme        二本目 Aranami
 3. Sanponme     三本目 Kesaguruma
 4. Yonhonme    四本目 Tatsuguruma
 5. Gohonme       五本目  Tatsumaki

Toryu-Bangai  -  Sanbon-Kata

 1. Ipponme        一本目 Hayanami
 2. Nihonme        二本目 Raiden
 3. Sanponme     三本目 Jinrai

Toryu-Bangai  -  Hayanuki
Ipponme

 1. Ipponme        一本目 Kesaguruma
 2. Nihonme        二本目 Aranami
 3. Sanponme     三本目 Tatsuguruma
 4. Yonhonme    四本目 Tatsumaki
 5. Gohonme       五本目  Mae

Nihonme

 1. Ipponme        一本目 Mae
 2. Nihonme        二本目 Aranami
 3. Sanponme     三本目 Kesaguruma
 4. Yonhonme    四本目 Tatsuguruma
 5. Gohonme       五本目 Tatsumaki

zurück zu Formen Iai-Jutsu