Okuden Tachi Waza

 1. Ipponme           一本目 Yukizure
 2. Nihonme           二本目 Tsuretachi
 3. Sanponme         三本目 So Makuri
 4. Yonhonme        四本目 So Dome
 5. Gohonme           五本目 Shinobu
 6. Ropponme         六本目 Yukichigai
 7. Nanahonme       七本目Sodesuri Gaeshi
 8. Hachihonme      八本目Moniri
 9. Kyuhonme          九本目  Kabezoi
 10. Jupponme           十本目  Ukenagashi
 11. Juipponme      十一本目  Itomagoi Ichi
 12. Junihonme     十 本目 Itomagoi Ni
 13. Jusanbonme  十 本目  Itomagoi San

zurück zu Formen Iai-Jutsu