Zen – Nihon – Toho

  1. Ipponme    一本目   Maegiri         (Eishin-Ryu)
  2. Nihonme    二本目  Zengogiri       (Mungai-Ryu)
  3. Sanponme  三本目  Kiriage           (Shinden Munen-Ryu)
  4. Yonhonme  四本目  Shihogiri        (Suio-Ryu)
  5. Gohonme    五本目  Kissakigaeshi (Hoki-Ryu)

zurück zu Formen