Battoho – Kihon no Kata

 1. Ipponme        一本目  Junto Sono Ichi
 2. Nihonme        二本目  Junto Sono Ni
 3. Sanponme      三本目  Tsuigekito
 4. Yonhonme     四本目  Shato
 5. Gohonme       五本目  Shihoto Sono Ichi
 6. Ropponme     六本目  Shihoto Sono Ni
 7. Nanahonme   七本目  Zantotsuto

Battoho – Oku no Kata

 1. Ipponme        一本目  Zentekigyakutou
 2. Nihonme        二本目  Tatekihou
 3. Sanbonme     三本目  Koutekigyakutou
 4. Yonhonme     四本目  Koutekinukiuchi ( Koutekijuntou )

zurück zu Formen